روسای اسبق دانشگاه

 

روسای دانشگاه البيرونی از آغاز تا کنون

 

 

لیست روسای سابق

شماره 

اسم 

مدت تصدی بست و دست آورد های دوره

 

 

 

01

     پوهنمل عبدالمالک هموار

از 1377 الی جدی 1380

 دست آورد ها:

 

 

 

 

 

02

 پوهنمل دکتور عبدالرافیع علیمی (PhD)

  از دلو 1380 الی ميزان 1382

 دست آورد ها:

 

 

 

03

 پوهاند دکتور رسول رهین (PhD)

از ميزان 1382 الی اسد 1383

دست آورد ها:

 

 

 

04

 

 

 

 

پوهندوی دیپلوم انجینر عبدالاحد خالقی

از اسد 1383  الی  اسد 1384

دست آورد ها:

 

 

 

05

    پوهنیار محب الله بارش

از اسد 1384 الی حمل 1386

دست آورد ها:

 

 

06

 

 

    پوهنيار شمس الحق کاشفی 

از حمل 1386 الی دلو 1387

دست آورد ها:

 

 

 

07

 

     پوهاند عبدالرشيد عزيز

از دلو 1387 الی اسد 1391

دست آورد ها:

 

 

 

08

 

 پوهنوال دوکتور محمد فرید برنایار

از اسد 1391 الی اکنون

دست آورد ها:

09

   

نوت:

دست آورد های هر دوره  بعد از تصویب شورای علمی دانشگاه نشر ویب سایت میگردد