پوهنیار احمد شایق بنیاد بحیث سرپرست آمریت انسجام امور استادان و پوهنیار سید مسعود ابدالی بحیث آمر مرکز ارتقای ظرفیت های حرفه یی از سوی پوهنمل دکتورعبدالقهار سروری رئیس دانشگاه البیرونی

islam_admin
Tue, Dec 10 2019 6:23 PM
معرفی آمر استادان و مسوؤل مرکز ارتقای ظرفیت های حرفه یی

 پوهنیار احمد شایق بنیاد بحیث سرپرست آمریت انسجام امور استادان و پوهنیار سید مسعود ابدالی بحیث آمر مرکز ارتقای ظرفیت های حرفه یی  توسط پوهنمل دکتورعبدالقهار سروری رئیس دانشگاه البیرونی ، پوهنمل احمد جاهد مشتاق معاون علمی، پوهنمل احمد تمیم احدی معاون امور محصلان و عده یی دیگر از مسوولین دانشگاه حضور داشتند، به کارمندان این دانشگاه معرفی شدند.

ا