معرفی و تاریخچه دانشکده انجنیری

پوهنحی انجنیری در چوکات پوهنتون البیرونی در سال ۱۳۷۷ خورشیدی تشکیل شده. این پوهنحی دارای دو دیپارتمنت ( انجنیری سیول٫ برق و الکترونکس) میباشد و به تعداد 24 تن استاد به سویه های تحصیلی دوکتورا ،ماستری و لیساس مصروف تدریس در این پوهنحی هستند. دیپارتمنت های پوهنحی انجنیری  تا سال ۱۳۹۱ پروگرام پنج ساله را دنبال میکردند. ولی بعد از یک توامیت با پوهنتون کابل در سال ۱۳۸۶ بازنگری تحصیلی آغاز یافت و پروگرام پنج ساله در دیپارتمنت ها به پروگرام چهارساله تبدیل شد. با تبدیل شدن ده سمستر به هشت سمستر بعضی مضامین از کریکولم حذف گردید و دوره کار عملی پراکتیک ازبین رفت، درعوض بعضی کورسهای کمپیوتری علاوه شد. این پوهنحی تافعلا از دو دیپارتمنت به تعداد بیش از 2000 محصل را در 17 دوره فارغ داده که یک تعداد آنها در سمت های بلند اجرای وظیفه مینمایند.

دیدگاه

دانشکده انجنيری مصمم است که در زمان محدود (آينده نزديک) با ارائه تدريس مطابق معيار های

ملی وبين المللی و توليد دانش ازطريق تحقيق، يک جايگاه علمی معتبر در کشور و منطقه را داشته

باشد

ماموریت

دانشکده انجنيری زمينه تحصيلات معياری با کيفيت را برای علاقه مندان اين رشته فراهم نموده تا،

کسب دانش و مهارتهای مسلکی مصدر خدمت به جامعه

دانلود فایل