ورکشاپ یکروزه آموزشی رهنمود مرور دوره ای و نظارت سالانه برنامه های علمی در پوهنتون البیرونی برگزارشد

islam_admin
Sat, Oct 22 2022 9:38 AM
خبر تازه پوهنتون البیرونی

روز چهارشنبه مؤرخ 1401/7/27- 1444/3/23 کارگاه یکروزه تشریح رهنمود مرور دوره ای و نظارت سالانه برنامه های علمی برای رؤسای پوهنحٌی ها و آمرین دیپارتمنت ها از طرف آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون البیرونی در مرکز انکشاف مسلکی برگزار گردید.

در آغاز این کارگاه، هیئت رهبری پوهنتون البیرونی هریک پوهندوی دکتور احسان الحق نیازی رئیس پوهنتون البیرونی، پوهنمل شفیع الله مصلح معاون امور علمی و امیرزاده همت معاون مالی و اداری ونماینده فوق العاده، هرکدام بالنوبه پیرامون اهمیت و موثریت برنامه های تضمین کیفیت و اعتباردهی در پوهنتون صحبت نموده و از اینکه پوهنتون در آستانه کاندین شدن به مرحله سوم اعتباردهی است، برگزاری همچو برنامه های آموزشی را جهت ارتقای ظرفیت کاری تمام مسئولین، مفید تلقی نمودند.

در ادامه این کارگاه آموزشی چارچوب تضمین کیفیت و اعتباردهی، پالیسی بازنگری برنامه های علمی و رهنمود مرور دوره ای و نظارت سالانه برنامه های علمی توسط پوهندوی دکتور سید تسلیم کاویان عضو کادر علمی دیپارتمنت ادبیات دری این پوهنتون و عضور هیئت بازنگر بیرونی وزارت تحصیلات عالی، برای اشتراک کننده ها تشریح شده و به نکات اساسی این بخش ها از سوی ایشان پرداخته شد.

کارگاه آموزشی تشریح رهنمود مرور دوره ای و نظارت سالانه برنامه های علمی در حالی برگزار می گردد که قرار است طی سال جاری (9) برنامه علمی/دیپارتمنت شامل مرور دوره ای شده و این پروسه را سپری نمایند.