ورکشاپ آموزشی سیستم HEMIS برای مدیران تدریسی و امور محصلان تدویر یافت

islam_admin
Thu, Mar 16 2023 10:50 AM
دانشگاه البیرونی

روز شنبه ۲۰ حوت ۱۴۰۱ ورکشاپ آموزشی تحت عنوان "سیستم مدیریت اطلاعات وزارت تحصیلات عالی"  برای مدیران تدریسی، امور محصلان و آمریت امور استادان با همکاری اسلام الدین کوهستانی مسوؤل آی تی در مرکز تکنالوژی معلوماتی (ICT) پوهنتون برگزار شد.