جلسه مشورتی عملی سازی سیستم های معلوماتی در مرکز ICT برگزار شد

islam_admin
Sat, Jul 15 2023 2:36 PM
دانشگاه البیرونی

امروز شنبه ۲۴/ ۴ /۱۴۰۲ جلسه مشورتی پیرامون دیجیتل سازی سیستم های معلوماتی امور تدریسی با آمرین بخش های مختلف در مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون الیرونی تدویر گردید. تا روند کار اداری و تدریسی بشکل آنلاین صورت گیرد