اطلاعیه معاونیت امور محصلان پوهنتون البیرونی !

islam_admin
اطلاعیه پوهنتون البیرونی

 به اطلاعیه عموم محصلین جدیدالشمول سال 1402 پوهنتون البیرونی رسانیده می شود، که تا هنوز جدول کامیابان از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی به پوهنتون البیرونی مواصلت نکرده است. محصلین جدیدالشمول سال 1402 پوهنتون البیرونی بمنظور ثبت نام الی اطلاعیه بعدی از طریق همین صفحه منتظر باشند.