اطلاعیه ثبت نام جدید الشموالان سال 1402 پوهنتون البیرونی

islam_admin
دانشگاه البیرونی

 به اطلاعیه عموم محصلین جدیدالشمول سال 1402 پوهنتون البیرونی رسانیده می شود، که جدول کامیابان از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی به پوهنتون البیرونی مواصلت نموده  است. و محصلین جدیدالشمول سال 1402 از روز شنبه 23میزان الی 10 عقرب  سال 1402 جهت ثبت نام به مرکز تکنالوژی  معلوماتی پوهنتون البیرونی همراه با عکس و تذکره اصلی حاضر شوند.