روند ارزیابی‌ سالانۀ فعالیت‌های علمی و اداری پوهنحٌی‌ها و مدیریت‌های تدریسی و اجرائیه توسط کمیتۀ اصلی تضمین‌کیفیت آغاز گردید

islam_admin
Wed, Mar 01 2023 11:40 AM
تصویر دانشگاه البیرونی

روزهای دوشنبه و سه شنبه مؤرخ ۱- ۲/ ۱۲ / ۱۴۰۱ فعالیت‌های سالانۀ علمی و اداری پوهنحٌی‌های ژورنالیزم و تعلیم و تربیه و مدیریت‌های تدریسی و اجرائیه شان توسط کمیته اصلی تضمین‌کیفیت، به اساس یک چک لیست مورد ارزیابی قرار گرفت.

در آغاز اين پروسه، پوهنمل شفیع‌الله مصلح معاون امور علمی پوهنتون پیرامون اهمیت پروسۀ ارزیابی سالانه صحبت نموده و از مسئولان امور خواست تا فعالیت‌های شان را طبق چارچوب تضمین‌کیفیت؛ بخصوص معیارهای مرحله سوم اعتباردهی عیار نمایند.

بعداً پروسۀ ارزیابی توسط اعضای کمیته اصلی تضمین‌کیفیت هریک پوهنیار مشتاق حقیار معاون امورمحصلان، پوهنمل دکتور محمد هارون سروری رئیس پوهنحٌی انجنیری، پوهندوی احمد جاهد‌ مشتاق سرپرست پوهنحٌی ژورنالیزم، پوهنمل نور محمد حشمت رئیس پوهنحٌی حقوق و علوم سیاسی، پوهنمل محمد فهيم فطرت رئیس پوهنحٌی زراعت و محمد نعیم محمدی آمر ارتقای‌کیفیت عملاً صورت گرفته و به مسؤلان راهنمایی‌های لازم نيز ارائه شد.

قرار است در اين روند؛ در مدت هفت روز آینده پوهنحٌی‌ها و مدیریت‌های تدریسی و اجرائیه دیگر، طی یک تقسیم اوقات منظم مورد ارزیابی قرار گيرند.