مجلۀ علمی-تحقیقی

           مجلۀ علمی-تحقیقی دانشگاه البیرونی مقالات معیاری را به زبان های رسمی کشور و شماره های ویژه به زبان های انگلیسی و عربی، در بخش های گوناگون علمی-تخصصی، به نشر می­سپارد. روش نگارش مقاله های مجلۀ، از عنوان الی ضمایم، طبق روش APA صورت می­گیرد. نوع خط برای نگارش مقاله ها B Zar، اندازۀ خط 12، فاصله میان خط­ها 1.15 و پاراگراف­ها با 0.5 انچ فرورفتگی (indent) نوشته می­شود. برای زبان پشتو، خط عادی پشتو و برای زبان انگلیسی از خط Times New Roman با اندازه 12 استفاده می­شود. ارقام به­کار رفته در متن باید مطابق زبان متن عیار گردد. فاصله میان پاراگراف­ها در نظر گرفته نمی­شود. تعداد برگهای مقاله از 15 بیشتر نبوده و هر مقاله باید دارای حد اقل 10 منبع باشد که از جمله حد اقل 50 درصد آن از 10 سال اخیر باشد. از جدول­ها و شکل­ها برای تشریح و توضیح مفاهیم استفاده می­شود. شکل­ها باید کیفیت خوب داشته باشند. اندازۀ خط برای عناوین شکل­ها و جدول­ها 11 در نظر گرفته شود. مقاله ها به اندازۀ قطع وزیری یا B5 نگاشته می­شود. حاشیۀ مقاله از چهار سو به اندازۀ 1 انچ در نظر گرفته شود. مجلۀ البیرونی در هر ربع یکبار نشر می­شود. مقاله های کوتاه (short communication) که الی5 برگ باشند نیز برای نشر پذیرفته می­شود. هرگاه متن مقاله به زبان فارسی‌­دری ویا پشتو باشد، ترجمۀ انگلیسی چکیده آن نیز وجود داشته باشد. هرگاه مقاله به زبان های بین المللی باشد، ترجمۀ چکیده به زبان فارسی­دری تهیه گردد. شماره گزاری صفحه در اخیر صفحه صورت می­گیرد.

               نویسنده های محترم مقاله های خود را پیش از فرستادن به آدرس مجله، طبق این رهنمود آماده سازند. پس از اینکه نویسنده مقالۀ خود را به آدرس مجله می­فرستد، درصورت تائید، تمام حقوق چاپ و نشر مقاله برای مجلۀ علمی-تحقیقی البیرونی محفوظ است. مسئولیت محتوی مقاله به عهدۀ نویسنده/نویسنده ها و مرورگران مقاله می­باشد.

               مقاله هایی­که به مجلۀ علمی-تحقیقی البیرونی فرستاده می­شوند نباید در نشریه های دیگر به نشر رسیده باشند. مقاله‌ها به­صورت رسمی به­آدرس مدیریت مجلۀ فرستاده می­شود. همچنان سافت کامل مقاله­ها به ایمیل آدرس مدیر مسئول و سردبیر مجله  matin.samady143@gmail.com و frdmfrdn@gmail.com ایمیل گردد. مقاله ها پس از رعایت تمام نکات در این رهنمود به آدرس مدیریت مجله فرستاده شود.

               مقاله های ارسالی در گام نخست توسط هیئت تحریر مجله، که تطبیق کنندۀ پالیسی نگارش مجله اند، بررسی می­گردد. هیئت تحریر مجله متشکل از اعضای کادر علمی می­باشد. مقاله ها پس از بررسی ابتدائی توسط هیئت تحریر به مرور گران رشتۀ مربوطه جهت مرور فرستاده می­شود. مرورگران در مورد اعتبار علمی مقاله تصمیم اتخاذ می­کنند و نتایج بررسی خود را به هیئت تحریر می­نگارند. هیأت تحریر بر مبنای تصمیم مرور گران و پالیسی نشراتی مجله، درخصوص نشر مقاله تصمی اتخاذ می­کند. هیأت تحریر مجله ماه یک بار جلسات منظم را برگزار اتخاذ می­کند. برعلاوۀ جلسات عادی، جلسات ویژه نیز در صورت نیاز برگزار می­گردد.