ارزیابی های سالانه برنامه های علمی در پوهنتون البیرونی آغاز شد

islam_admin
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ - ۱۰:۴۱
عکس معاون علمی

قرار است طی این روند، فعالیت های علمی (32) دیپارتمنت، ۹ پوهنحی، شفاخانه کادری، مدیریت های تدریسی مورد ارزیابی قرار گیرد
این ارزیابی ها توسط هیأت مرکب از اعضای کمیته تضمین کیفیت پوهنتون، امریت ارتقای کیفیت با رهبری محترم پوهندوی دوکتور فریدون کریمی معاون امور علمی و مسئول کمیته اصلی تضمین کیفیت، صورت می‌گیرد
این ارزیابی ها در حالی صورت می گیرد که قرار است دانشگاه البیرونی در آینده نزدیک کاندید مرحله سوم اعتباردهی شده و توسط ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت محترم تحصیلات عالی مورد بازنگری قرار گیرد