پورتال (SWAYAM) افغانستان

از کورسهای آنلاین پلاتفارم ملی هند تحت نام (SWAYAM) و کتابخانه دیجیتالی ملی هند(NDLI) استفاده نمایید.

برای مشاهده پورتال (SWAYAM) لینک ذیل را فشار دهید!

https://www.mohe.gov.af/dr/node/437