خدمات صحی شفاخانه کادری پوهنتون البیرونی

زنده­گینامه دوکتورفریدون رئیس شفاخانه کادری پوهنتون البیرونی

 پوهندوی دوکتورفریدون فرزند محمد غوث درسال 1359 درولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا چشم به جهان گشوده است. تعلیمات ابتدایی وثانوی را درلیسه نساجی ودوره  لیسسه را درلیسه غازی میر مسجدی به اتمام رسانیده، موصوف درسال 1375 به درجه عالی فارغ گردیده است. درسال 1385 به درجه لیسانس MD از پوهنحی طب پوهنتون البیرونی فارغ گردیده درسال1386 به صفت آمرکلنیک محمد عمرخیل صحت عامه ولایت کاپیسا تعین شد و درسال 1387 به صفت استاد درپوهنحی طب مقررگردید، از1388سال  الی 1397 به حیث معاون فاکولته طب ایفای وظیفه نموده  و درسال 1393 شامل پروگرام ماستری پوهنتون طبی کابل و در سال 1395 بسویه ماستر در رشته صحت عامه فارغ گردیده، درسال 1398 به صفت رئیس شفاخانه کادری پوهنتون البیرونی تقرر حاصل نموده که­ در بخش طبابت ورکشاپ های متعدد مسلکی ومدیریتی را نیز فرا گرفته است .

معرفی مختصر شفاخانه کادری پوهنتون البیرونی

شفاخانه کادری پوهنتون البیرونی درسال1390 هجری شمسی درچوکات تشکیلاتی پوهنتون البیرونی ایجاد گردیده است، این شفاخانه دارای بیست بستر بوده، که بعد از منظوری مقام محترم تحصیلات عالی کشوردر دو دیپارتمنت داخله عمومی وجراحی به فعالیت آغازنموده و درسال 1397 بخش نسایی ولادی نیز فعال گردید.

 عرضه خدمات صحی در این شفاخانه مانند سایر مراکز صحی وشفاخانه های کادری رایگان بوده و  این خدمات صحی بطور  معاینه وتداوی سرا پا مریضان ومراقبت های داخل بستر صورت میگردد، برعلاوه عرضه خدمات صحی، زمینه کارعملی محصلین را هم فراهم می نماید.

درحال حاضر در بخش های داخله (داخله عمومی، جلدی، انتانی و توبرکلوز، عقلی عصبی و داخله اطفال) جراحی (گوش گلو، واورتوپیدی، ونسایی ولادی )عرضه خدمات صحی می نماید. معاینات روتین لابراتواری، معاینات التراسوند، اجرای اکسری ساده، گراف برقی قلب دراین شفاخانه صورت می گیردد. نداشتن تعمیر معیاری واستندارد یکی از چالش های بزرگ درزمینه عرضه خدمات صحی این شفاخانه بوده است .