آغاز امتحانات سمسترخزانی 

islam_admin
Sun, Oct 29 2023 2:35 PM
دانشگاه البیرونی

 شنبه 1445/4/14امتحانات فاینل سمسترخزانی سال تحصیلی۱۴۰۲  طی محفلی در پوهنحی طب این پوهنتون رسما آغاز گردید.
محفل با ارایه سخنان ارزشمند محترم مفتی وقایت الله وقار، رئیس پوهنتون البیرونی در مورد پیشرفت درس ها و چگونگی اخذ امتحانات درحضور داشت معاونین محترم پوهنتون، رئیس و اساتید پوهنحی طب آغاز گردید.
در ضمن  از کمیته ی فرعی امتحانات و سوالات‌ امتحان پوهنحی طب دیدن نمودند.