د البیرونی پوهنتون انټرنټی پاڼی ته ښه راغلاست.

د البیرونی پوهنتون انټرنټی پاڼی ته ښه راغلاست.

chancellor@au.edu.af

info@au.edu.af

 Tel: +93 748844842