فعالیتونه

کنفرانس سالانه تضمین کیفیت و اعتباردهی از سوی اعضای کادری و غیرکادری پوهنتون البیرونی استماع گردیدکنفرانس سالانه تضمین کیفیت و اعتباردهی

این کنفرانس که در اخیر سال 1398 از سوی ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی به شکل ویدیو کنفرانس برگزار گردیده بود، پوهنمل احمد جاهد مشتاق معاون علمی، سیدعالم سادات معاون مالی و اداری، اعضای کمیته اصلی تضمین کیفیت، آمرین دیپارتمنت ها، شماری از استادان علاقه مند و برخی از کارمندان اداری آنرا استماع نموده و نقطه نظرات و دیدگاه های شانرا در راستای بهبود امور تضمین کیفیت و اعتباردهی ابراز نمودند.

پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این کنفرانس را بررسی وسنجش دقیق پیشرفت‌ها، چالش‌ها وفرصت‌ها درنهادهای تحصیلات عالی خواند واز پوهنتون ها خواست تا با ارزیابی خودی، نهادینه کردن معیارها، اهداف وشیوه های معمول تضمین کیفیت واعتباردهی به سطح کشورهای پیشرفته، محیط مطلوب علمی ایجاد کنند.

دراین ویدیو کنفرانس رییس تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی وچهارتن ازاستادان پوهنتون کابل که دربخش تضمین کیفیت واعتباردهی درایالات متحده آمریکا آموزش دیده اند، پریزنتیشن های شان را با عناوین "تضمین کیفیت واعتباردهی درافغانستان، بررسی برنامه های علمی و اهمیت آن در فرایند تضمین کیفیت، ارزیابی های مبتنی برنتیجه وصداقت اکادمیک درتحقیق وپژوهش" ارایه دادند.

در اخیر این کنفرانس اعضای محترم بورد ارتقای کیفیت وزارت محترم تحصیلات عالی به سوالات شماری از اشتراک کننده ها پاسخ های قناعت بخش ارایه نمودند.

جلسله ماهوار کمیته اصلی تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردیدجلسه چهارم تضمین کیفیت

جلسه ماهوار کمیته اصلی تضمین کیفیت پوهنتون تحت رهبری محترم پوهنمل احمد جاهد مشتاق معاون علمی و مسئول کمیته، به تاریخ 21/12/1398 با اشتراک اعضای این کمیته در اتاق جلسات برگزار گردید.

در این جلسه روی (9) مورد شامل اجندا بحث و تبادل نظر صورت گرفته و فیصله صورت گرفت. همچنان در قسمت تطبیق فیصله ها برای مسئولان هدایات لازم داده شد.

برعلاوه در این جلسه چارچوب جدید اعتباردهی به سطح برنامه علمی و رهنود تهیه گزارش های نظارت سالانه و مرور دوره ای برنامه های علمی از طرف مسئول کمیته از طریق سلاید برای اعضای جلسه تشریح شده و تاکید صورت گرفت تا تمام فعالیت ها را مطابق به آن عیار نموده، در صورت آغاز روند اعتباردهی به سطح برناه می شود که دیپارتمنت های محترم خود را کاندید اعتباردهی نماید.

همچنان مطابق به اجندا، جهت کاندید شدن پوهنتون به مرحله سوم اعتباردهی طی سال 1399، برای اعضای محترم جلسه هدایات لازم داده شده تا مطابق به معیارهای اعتباردهی مرحله سوم گزارش ارزیابی خودی، آماده گی های لازم شانرا اتخاذ نمایند.

آگهی دهی از معیارها و برنامه های تضمین کیفیت

ورکشاپ آگهی دهی از معیارها و برنامه های تضمین کیفیت برگزارگردید

ورکشاپ یکروزه آگهی دهی از معیار ها و برنامه های تضمین کیفیت برای آمرین محترم دیپارتمنت ها و استادان برگزار گردید.

در این ورکشاپ که جمع زیادی از آمرین محترم دیپارتمنت ها و استادان این پوهنتون اشتراک نموده بودند، معیار های یازده گانه گزارش های ارزیابی خودی با تمام معیارهای فرعی آن توسط پوهنمل احمد جاهد مشتاق معاون علمی این پوهنتون ارایه گردیدند.

همچنان در اخیر این ورکشاپ به پرسش های اشتراک کننده ها پیرامون موارد مختلف برنامه های تضمین کیفیت پاسخ ها قناعت بخش داده شد.

 

فعالیت­های علمی و اداری پوهنحٌی ها مورد ارزیابی قرارگرفت

طبق رهنمود ساختاری و وظیفوی برنامه های جلسه سوم تضمین کیفیتارتقای کیفیت، فعالیت های علمی و اداری سال 1398 پوهنحًی ها نه گانه این پوهنتون از طرف کمیته اصلی تضمین کیفیت پوهنتون مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این ارزیابی محترم پوهنمل احمد جاهد مشتاق معاون علمی، پوهنمل محمد ناصرطاهری معاون امور محصلان، سید عالم سادات معاون مالی و اداری و محمد نعیم محمدی آمر ارتقای کیفیت، به عنوان هیئات ارزیابی کننده اشتراک داشتند.

طی این ارزیابی برای مسئولان محترم پوهنحٌی ها در قسمت رفع کمی ها و کاستی ها ها مطابق به اسناد تقنینی موجود راهنمایی هالی لازم صورت گرفت.

قابل یادآوری است که جهت معیاری شدن برنامه های تحصیلی، کمیته اصلی تضمین کیفیت پوهنتون همه ساله فعالیت های علمی و ادری تمام دانشکده ها را طی یک چک لیست مشخص مورد ارزیابی قرار می دهد.

 

جلسله ماهوار کمیته اصلی تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردیدجلسه دوم تضمین کیفیت

جلسه ماهوار کمیته اصلی تضمین کیفیت پوهنتون تحت ریاست پوهنمل احمد جاهد مشتاق معاون علمی و مسئول کمیته، با اشتراک اعضای این کمیته در دفتر تضمین کیفیت برگزار گردید.

در این جلسه روی (9) مورد شامل اجندا بعد از بحث و تبادل نظر فیصله صورت گرفته و در قسمت تطبیق فیصله ها برای مسئولان هدایات لازم داده شد.

قابل ذکر است که این جلسه طبق روال عادی در هر ماه یک مرتبه دایر شده و عضویت آنرا آنعده از استادان محترم دارند که در عین زمان مسئولیت کمیته های فرعی تضمین کیفیت در سطح دانشکده ها نیز بدوش آنهاست.

 

مسئولان و اعضای محترم کمیته های تضمین کیفیت و پلان استراتیژیک دانشگاه مورد تقدیر و تحسین قرار گرفتنخستین تصویر تضمین کیفیت

در جریان سال روان تحصیلی (1398) از اثر سعی و تلاش های صادقانه و مدبرانه مسئولان و اعضای محترم کمیته های تضمین کیفیت و پلان استراتیژیک دانشگاه، این نهاد علمی به دو دستاورد بزرگ علمی که عبارت از راه یافتن دانشگاه به مرحله دوم اعتباردهی اکادمیک و تایید پلان استراتیژیک دانشگاه از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی می باشد، نایل گردید.

به این مناسبت طی یک همایشی از کارکردهای مسئولان و اعضای محترم کمیته های اصلی تضمین کیفیت و پلان استراتیژیک دانشگاه، از سوی هیئت رهبری، در راس محترم پوهنمل دکترعبدالقهارسروری رییس این دانشگاه در تالارکنفرانس ها تقدیر و تحسین به عمل آمد.