اعلان ترمیمات ساختمان وحفظ ومرافبت دانشگاه البیرونی

islam_admin
عکس داوطلبی قراردادها

Publish Date

Closing Date

دانشگاه البیرونی در نظر دارد ترمیمات ساختمان وحفظ ومرافبت مورد ضرورت سال ۱۴۰۰ خویش را از تاریخ ۲۵- جوزا الی ۱۵- سرطان-۱۴۰۰ قرارداد نماید، بنآ شرکت های که دارنده جواز معتبر بوده و شرایط قرارداد را تکمیل نمایند در خواست های خویش را بعداز اخذ احکام مقام ریاست به مدیریت عمومی تهیه وتدارکات تسلیم نموده آفر اخذ و شرطنامه را ملاحظه کرده بعداز سپری شدن ۲۱ روز از تاریخ نشر اعلان جهت داوطلبی حاضر بوده تضمین بشکل گرانتی بانک اخذ می گردد.