گالری رسانه

معرفی پوهنتون البیرونی

معرفی پوهنتون البیرونی

محترم گل آقا انوری بحیث معاون تحقیقات ومجله علمی پوهنتون البیرونی معرفی گردید.

اخذ امتحان کانکور پوهنتون البیرونی سال 1402