حبرها

تدویر همایش شورای حمایوی مردمی دانشگاه البیرونی در تالار نشرات این دانشگاه برگزار ش
امروز پنجشنبه مورخ ۳۰ عقرب دومین همایش شورای حمایوی مردمی دانشگاه البیرونی، با اشتراک عبدالطیف مراد والی ولایت کاپیسا، وکلای کاپیسا درشورای ملی وشورای ولایتی، علما، متنفذین ونماینده گان شوراهای مردمی دایر گردیده و روی ازدیاد همکاری در جهت رشد به موقع دانشگاه و مرفوع سازی نیازمندی های زیربنایی بحث صورت گرفت