پوهنحی ها

  پوهنتون البیرونی از جمله نهادهای دولتی در سطح کشور بوده، که دارای ۹ پوهنحی و یک شفاخانه تدریسی برای محصلین طب معالجوی می باشد و بر اساس معیارات علمی و تحقیقی سیستم تدریس آن در حال گسترش و ظرفیت سازی جامعه بشری است.