ورکشاپ آگهی دهی از معیارها و برنامه های تضمین کیفیت برگزارگردید

 

آگهی دهی از معیارها و برنامه های تضمین کیفیت

ورکشاپ یکروزه آگهی دهی از معیار ها و برنامه های تضمین کیفیت برای آمرین محترم دیپارتمنت ها و استادان برگزار گردید.

در این ورکشاپ که جمع زیادی از آمرین محترم دیپارتمنت ها و استادان این پوهنتون اشتراک نموده بودند، معیار های یازده گانه گزارش های ارزیابی خودی با تمام معیارهای فرعی آن توسط پوهنمل احمد جاهد مشتاق معاون علمی این پوهنتون ارایه گردیدند.

همچنان در اخیر این ورکشاپ به پرسش های اشتراک کننده ها پیرامون موارد مختلف برنامه های تضمین کیفیت پاسخ ها قناعت بخش داده شد.