کنفرانس سالانه تضمین کیفیت و اعتباردهی از سوی اعضای کادری و غیرکادری پوهنتون البیرونی استماع گردید

 

 

این کنفرانس که در اخیر سال 1398 از سوی ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی به شکل ویدیو کنفرانس برگزار گردیده بود، پوهنمل احمد جاهد مشتاق معاون علمی، سیدعالم سادات معاون مالی و اداری، اعضای کمیته اصلی تضمین کیفیت، آمرین دیپارتمنت ها، شماری از استادان علاقه مند و برخی از کارمندان اداری آنرا استماع نموده و نقطه نظرات و دیدگاه های شانرا در راستای بهبود امور تضمین کیفیت و اعتباردهی ابراز نمودند.

پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این کنفرانس را بررسی وسنجش دقیق پیشرفت‌ها، چالش‌ها وفرصت‌ها درنهادهای تحصیلات عالی خواند واز پوهنتون ها خواست تا با ارزیابی خودی، نهادینه کردن معیارها، اهداف وشیوه های معمول تضمین کیفیت واعتباردهی به سطح کشورهای پیشرفته، محیط مطلوب علمی ایجاد کنند.

دراین ویدیو کنفرانس رییس تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی وچهارتن ازاستادان پوهنتون کابل که دربخش تضمین کیفیت واعتباردهی درایالات متحده آمریکا آموزش دیده اند، پریزنتیشن های شان را با عناوین "تضمین کیفیت واعتباردهی درافغانستان، بررسی برنامه های علمی و اهمیت آن در فرایند تضمین کیفیت، ارزیابی های مبتنی برنتیجه وصداقت اکادمیک درتحقیق وپژوهش" ارایه دادند.

در اخیر این کنفرانس اعضای محترم بورد ارتقای کیفیت وزارت محترم تحصیلات عالی به سوالات شماری از اشتراک کننده ها پاسخ های قناعت بخش ارایه نمودند.