فعالیت ها

گزارش مرور دوره ای سال ۱۴۰۲ به سطح نهاد

گزارش کاری سال ۱۴۰۲ کمیته اصلی ارتقای کیفیت

نتایج ارزیابی فعالیت های مسلکی و اداری شفاخانه کادری پوهنتون البیرونی  بابت سال ۱۴۰۲

نتایج ارزیابی سالانه امور علمی و اداری پوهنحی ها و مدیریت های تدریسی از بابت سال۱۴۰۱

ورکشاپ دو روزه تضمین کیفیت تدویر یافت

ورکشاپ یک روزه آموزشی رهنمود مرور دوره ای و نظارت سالانه برنامه های علمی

نتایج ارزیابی سالانه فعالیت های علمی دیپارتمنت ها بابت سال ۱۴۰۱

نتایج ارزیابی خودی فعالیت های مسلکی و اداری شفاخانه کادری پوهننتون البیرونی از بابت سال ۱۴۰۱

نتیجه ارزیابی فعالیت های علمی و اداری معاونیت های امور محصلان ومالی و اداری از بابت سال ۱۴۰۱

نتایج ارزیابی امور علمی و اداری دانشکده ها و مدیریت های تدریسی و اجرائیه از بابت سال ۱۳۹۹

نتایج ارزیابی سالانه امور علمی دیپارتمنت ها از بابت سال ۱۳۹۹

کنفرانس سالانه تضمین کیفیت و اعتباردهی از سوی اعضای کادری و غیرکادری پوهنتون البیرونی استماع گردید

ورکشاپ آگهی دهی از معیارها و برنامه های تضمین کیفیت برگزارگردید

روکشاپ دو روزه تضمین کیفیت در پوهنتون البیرونی