همه بست های خالی

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۱:۵۵

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

  پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۵هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : اقتصاد

دیپارتمنت: اداره و مدیریت     یک بست

ديپارتمنت:مالی و . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۱۱:۳۴

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځی طب پوهنتون البیرونی!

  پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۵هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر یا MD به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : طب
ديپارتمنت پاراکلینیک (بخش اناتومی) یک بست.

متقاضيان از . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - ۹:۴۷

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

  پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۵هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : زراعت
ديپارتمنت اگرانومی یا علوم نباتی (۱) بست

دیپارتم . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ - ۱۳:۵۱

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

  پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۵هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور و ماستر به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : طب
ديپارتمنت پاراکلینیک (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ  ۱۴۴۵/۷/۴ . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ - ۱۲:۵

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

  پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۵هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور و ماستر به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : حقوق
ديپارتمنت اداره و دیپلوماسی (۲) بست.

ديپارتمنت قضاء . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۱۱:۳۷

حصه اول کوهنستان ولاست کاپیسا

Background image

اعلان بست های کادری پوهنتون البیرونی

  پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۵هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور و ماستر به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : ژورنالیزم
ديپارتمنت مطبوعات (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ  ۱۴۴۵/۶ . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۱۱:۲۳

حصه اول کوهنستان ولاست کاپیسا

Background image

اعلان بست های کادری پوهنتون البیرونی

  پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۵هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور و ماستر به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : زبان وادبیات
ديپارتمنت فارسی دری (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ  . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۲۷ - ۱۳:۲۷

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

     پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۰۲هـ ش در رشته ذيل به سويه دوکتور و ماستر به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی تعلیم و تربیه :
ديپارتمنت علوم دینی (۱) بست.

متقاضيان از . . .

شنبه ۱۴۰۲/۴/۱۷ - ۱۱:۵۸

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

پوهنتون البیرونی برای بار دوم و سوم در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی زبان و ادبیات:
ديپارتمنت دری (۴) بست، برای بار سوم . . .

Pagination