بست های کادری

پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی ژورنالیزم:
ديپارتمنت مطبوعات (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ ۱۱/۱۵/ ۱۴۴۴ الی  ۱۵ /۱۲/ ۱۴۴۴هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت تحصیلات عالی ، یا وب سایت پوهنتون البیرونی وبا کاپي تذکره تابعيت به آمریت امور استادان پوهنتون البیرونی تسليم نمايند.