معرفی پوهنحی ژورنالیزم

زنده­ گینامه پوهندوی احمدجاهد مشتاق سرپرست ریاست پوهنحی ژورنالیزم

بیوگرافی پوهندوی احمد جاهد مشتاق سرپرست دانشکده ژورنالیزم پوهندوی احمد جاهد مشتاق در سال 1366 هش در ریزه خُمزرگر، حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا چشم به دنیا گشوده است. مکتب را در لیسه میرمسجدی کاپیسا به پایه اکمال رسانده وشناسنامه لیسانس را از دیپارتمنت ژورنالیزم، دانشکده زبان وادبیات دانشگاه البیرونی بهدست آورده است. سپس جهت ادامه تحصیل عازم کشور مالیزیا گردیده و شناسنامه ماستری را از دانشگاه پهنگ مالیزیا بهدست آورده است. او از ابتدای فراغت از دیپارتمنت ژورنالیزم دانشگاه البیرونی شامل کادر علمی آن دیپارتمنت گردیده و تا اکنون مصروف تدریس و کارهای علمی و تحقیقی در آنجا میباشد. پوهندوی مشتاق در ماه اسد سال 1395 به صفت معاون دانشکده ژورنالیزم دانشگاه البیرونی گماشته شد. سپس در 5 اسد 1397 به صفت معاون علمی دانشگاه البیرونی گماشته شده و تا به سنبله 1399 در این سمت ایفای وظیفه نموده است. از تاریخ 7 ثور 1401 الی اکنون سرپرست دانشکده ژورنالیزم دانشگاه البیرونی میباشد. وی فعالً مصروف تدریس در این دانشکده و همچنان کارهای پژوهشی علمی و نشر مقاالت علمی در بخش روزنامه نگاری بوده و مقاالت علمی وی در مجله های علمی معتبر ملی و بین المللی به زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رسیده اند. از وی تا اکنون آثار تحقیقی و ترجمه ذیل منتشر شده است: 1 .فرهنگ روزنامه خوانی در افغانستان "عادات و انگیزههای روزنامه خوانی میان دانشجویان". 2 .گزارش دهی تحقیقی: از فرضیه الی انتشار. مقاالت 1 .میزان استفاده رسانه های اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه البیرونی

1. The Influence of Social Media on Business Administration undergraduate students’ Choice. AFAQ Review of Research and studies Volume: 05 / N°: 01 (2022), p 35-43. 2. The Effects of Social Media on the Undergraduate Students’ Academic Performances. Library Philosophy and Practice. 1779 (e-journal). 3. Newspaper Reading Habits among Public University Undergraduates in Afghanistan. Al-Beruni International Journal of Social Sciences, 1(1), 2019. 4. Newspaper reading habits of Undergraduates in Al-beroni University of Afghanistan. Research Academy of Social Sciences, Studies in Social Sciences and Humanities. Vol. 1, No. 4, 2015, 140-145. 5. Factors increase interest of undergraduates to English newspapers in Al-beroni University of Afghanistan. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR[1]JHSS) Volume 19, Issue 4, Ver. V (Apr. 2014), PP 67-71. 6. Preference content of undergraduates in Al-beroni University of Afghanistan in English newspapers. International Journal of Social Science and Humanities Research ISSN 2348-3164 (online) Vol. 2, Issue 4, pp: (253-258))

برای دانلود نمودن فایل بالای لینک فشار دهید.

زنده گینامه پوهندوی احمد جاهد مشتاق سرپرست پوهنحی ژورنالیزم

تاریخچه پوهنحی ژورنالیزم