گالری رسانه

معرفی پوهنتون البیرونی

معرفی پوهنتون البیرونی

محترم گل آقا انوری بحیث معاون تحقیقات ومجله علمی پوهنتون البیرونی معرفی گردید.

روز معلم

اخذ امتحان کانکور پوهنتون البیرونی سال 1402

تصاویر امتحان کانکورپوهنتون البیرونی سال 1402

photo of chancellor

Photo