منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۱:۵۵

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

  پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۵هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : اقتصاد

دیپارتمنت: اداره و مدیریت     یک بست

ديپارتمنت:مالی و بانکی  یک بست.

متقاضيان از تاریخ  ۱۴۴۵/۹/۱۷ الی ۱۴۴۵/۱۰/۷ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت تحصیلات عالی یا وب سایت پوهنتون البیرونی و با کاپي تذکره . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۱۱:۳۴

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځی طب پوهنتون البیرونی!

  پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۵هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر یا MD به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : طب
ديپارتمنت پاراکلینیک (بخش اناتومی) یک بست.

متقاضيان از . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۶ - ۱۲:۲۲

اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

پوهنتون البیرونی در سال ۱۴۰۱ برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه داکتر، ماستر  به کادر علمي جديد ضرورت دارد. 

پوهنحی: تعلیم وتربیه

دیپارتمنت ریاضی               یک بست         

متقاض . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۱:۵۵

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

  پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۵هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : اقتصاد

دیپارتمنت: اداره و مدیریت     یک بست

ديپارتمنت:مالی و . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۱۱:۳۴

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځی طب پوهنتون البیرونی!

  پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۵هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر یا MD به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : طب
ديپارتمنت پاراکلینیک (بخش اناتومی) یک بست.

متقاضيان از . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - ۹:۴۷

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

  پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۵هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : زراعت
ديپارتمنت اگرانومی یا علوم نباتی (۱) بست

دیپارتم . . .